^Към началото
logo

Детска градина № 9 “Ален мак” Варна

/със специални групи/

Детска градина, утвърждаваща здраве.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОДГ № 9 “Ален мак” Варна

Детска градина, утвърждаваща здраве.

Get Adobe Flash player

Прием в специални групи

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1. Заявление по образец за първа възрастова група са подава в ДГ №9 „Ален мак“ от месец януари. Родителите представят оригинал на акт за раждане на детето, служебна бележка от местоработата на единия родител и ксерокопия на същите остават в ДГ;

2. Специални документи за ДГ №9:

  • Протокол на ЛКК по профила за заболяването или ТЕЛК;
  • Лична амбулаторна карта на детето;
  • Имунизационна карта;
  • Медицински документи, удостоверяващи заболяванията на детето / епикризи, консулти, ТЕЛК/.

3. Приемът на документи се извършва от директорът, заместник директорът или друго упълномощено лице.

4. Оценка на индивидуалните потребности на децата с хронични заболявания се извършва от лекар, психолог и учителите в групата в детската градина.

5. Директорът издава заповед за прием на детето в ДГ след становище на екипа за личностно развитие в ДГ.

6. След прием и постъпване  в детската градина на децата с хронични заболявания се изготвя оценка на индивидуалните потребности в срок от 1 до 3 месеца от началото на учебната година.

 

РЕД НА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ В ДГ№9 „АЛЕН МАК“ / СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ

I. Родителят / настойникът/ подава заявление за прием в специална група в Регионалния център за подкрепа на процеса  на приобщаващото образование гр. Варна по образец. Заедно със заявлението се предоставят и следните задължителни документи:

1. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия или  от друга експертна лекарска комисия, ТЕЛК или НЕЛК;

2. Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични, логопедични, медицински – при наличие на такива;

3. Всички необходими здравни, социални, съдебни, както и други документи, имащи отношение към обучението и образованието на детето;

4. Копие от акт на раждане.

II. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Варна извършва оценка на индивидуалните  потребности на детето, изготвя мотивирано становище и насочва детето за прием в специална група, като в общообразователната група се предоставя допълнителна подкрепа от екип за личностно развитие в детската градина при необходимост.

III. На основание становището от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Варна, директорът на детската градина издава заповед за прием  на детето в детската градина в съответната група.

Родителите могат да се запознаят с:

  • организацията;
  • дейностите;
  • условията, които предлага детската градина;
  • необходимата документация.

Да бъдат консултирани от екипа за личностна подкрепа в детската градина преди подаване заявление за прием в специална група в РЦПППО.